do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
tel. 500 078 806 pon.-pt. 8-16, sob. 8-14

Numer telefonu 500 078 806
 
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Adresy e-mail

Godziny pracy PON-PT 8.00 - 16.00
SOB 8.00 - 14.00
Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu w Tychach.

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym panelowy.pl obowiązujący od 20.05.2019 r.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. panelowy.pl/Sklep internetowy - to sklep internetowy, prowadzony przez spółkę Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Zagórskiej 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668488, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 1 marca 2017 r. w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 629-247-91-06, REGON: 366789120, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@panelowy.pl Sklep panelowy.pl prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie panelowy.pl. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.

 2. Sprzedający – Spółka Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu panelowy.pl)

 4. Kupujący, Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;

 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

 6. Towar – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w sklepie internetowym panelowy.pl;

 7. Oferta- oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system panelowy.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;

 9. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.

 10. Umowa – umowa sprzedaży towarów bądź usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 12. Administrator danych osobowych – Spółka Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep panelowy.pl prowadzony i administrowany jest przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu panelowy.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu panelowy.pl umów sprzedaży, szczegółowo określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 3. Sklep panelowy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie panelowy.pl, jak również telefonicznie i mailowo. Złożenie zamówienia telefonicznie lub mailowo stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Celem prowadzenia sklepu panelowy.pl jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i usług.

 5. Korzystanie ze sklepu panelowy.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.

 6. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem panelowy.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

 

§ 3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu panelowy.pl

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu panelowy.pl to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Kupujący zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu panelowy.pl za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji o plikach cookies.

§ 4

Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Wszelkie informacje o oferowanych przez sklep panelowy.pl towarach oraz usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.panelowy.pl. Rzeczone informacje są zamieszczone wraz z wiadomościami dotyczącymi właściwości i cen towarów oraz usług. Zdjęcia i opisy towarów zaprezentowane na stronie sklepu panelowy.pl podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. W szczególności wygląd określonego towaru na zdjęciach przedstawionych na stronie Sprzedającego może różnić się od wyglądu towaru w rzeczywistości, które to różnice mogą wynikać m.in. warunków oświetlenia, ustawień monitora czy ograniczeń w zakresie fotografii. Opis techniczny towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Kupującym jego czytelnej wersji.

 2. Ceny towarów i usług zamieszczane są przy opisie towarów i usług. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

 3. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia odpowiednio po kliknięciu przycisku „do koszyka”. Dodatkowo podstawowy cennik dostaw znajduje się na stronie www.panelowy.pl w zakładce „Dostawa”.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach towarów i usług. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.

§ 5

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu panelowy.pl w charakterze Kupujących mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu panelowy.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Panelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6

Procedura składania zamówień

 1. Wszystkie produkty dostępne w panelowy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie panelowy.pl przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.panelowy.pl

 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem panelowy.pl.

 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 5. Kupujący dokonuje wyboru towaru i jego ilości klikając na przycisk „do koszyka”. W oknie „zawartość koszyka” pokazana jest ilość wybranych towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

 6. Powtarzając wyżej wymienioną procedurę Kupujący może gromadzić w koszyku kolejne towary oraz modyfikować ich ilość.

 7. Kupujący ma możliwość w każdym czasie sprawdzić zawartość swojego koszyka klikając w przycisk „koszyk”, gdzie wybiera również sposób zapłaty oraz otrzymuje informację dotyczącą kosztów dostawy.

 8. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów klikając przycisk „kontynuuj zakupy” po dodaniu towaru do koszyka.

 9. Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Kupujący przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Kupujący, jeżeli chce kontynuować zakupy winien kliknąć przycisk „Złóż zamówienie” (zakup bez rejestracji).

 10. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1. imię, nazwisko, adres Kupującego;

  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

  3. dane odbiorcy oraz adres, na który towar ma zostać dostarczony.

 11. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na stronę „podsumowanie” lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności.

 12. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

 13. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie panelowy.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 14. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez panelowy.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od panelowy.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a panelowy.pl

 15. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w terminie 7 dni od otrzymania od panelowy.pl wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Kupującego.

 16. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 17. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. Przy wyborze opcji zapłaty „przy odbiorze” Kupujący jest zobligowany do wpłacenia zaliczki w kwocie 200,00 zł brutto. W wybranych przypadkach sklep panelowy.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu panelowy.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • płatność online – płatność jest realizowana za pośrednictwem serwisu imoje, dostarczanego przez ING Bank Śląski. Po kliknięciu w okno „Płatność Online” Kupujący zostaje przekierowany do strony serwisu imoje, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą, przelewem bankowym lub płatność BLIK - płatność jest realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji;

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce „Czas realizacji”.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w panelowy.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 2. Świadczenie przez panelowy.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem panelowy.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez panelowy.pl, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówień za pośrednictwem panelowy.pl

 3. W przypadku gdy Kupujący dokona zapłaty za część zamówienia, to nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w punkcie sprzedaży lub w magazynie Sprzedającego. Wykaz miejsc odbioru osobistego wskazany jest na stronie internetowej panelowy.pl.

 2. Kupujący ponosi koszty dostawy towaru określone w Cenniku Transportu wskazanym na stronie www.panelowy.pl w zakładce „dostawy”.

 3. Towary zamówione za pośrednictwem panelowy.pl dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.

 4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 120 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, natomiast gdy towar jest produkowany według specyfikacji Kupującego, okres ten obejmuje również wyprodukowanie zamówionego towaru.

 5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep panelowy.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

 6. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, gabarytach lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie, sklep panelowy.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Po przestawieniu Kupującemu ostatecznych kosztów dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaakceptuje przedstawionych kosztów.

 7. Wszystkie przesyłki paletowe których waga łączna przekracza 30kg nie są wnoszone pod drzwi, dostawa realizowana jest w systemie „burta – burta”. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w miejscu załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku.

 

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.)

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Zagórska 11, 42-300 Dąbrowa Górnicza lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panelowy.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymaną fakturę VAT.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep panelowy.pl zwraca wszystkie otrzymane płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Panelowy.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Towar należy odesłać na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.

 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru, wyprodukowanego według indywidualnych potrzeb Konsumenta, zgodnie z specyfikacją przekazaną przez Konsumenta. Towary produkowane według specyfikacji Konsumenta i nie podlegające prawu odstąpienia od umowy, zostały oznaczone poprzez zamieszczenie dopisku „Towar produkowany na specjalne zamówienie, według specyfikacji klienta”.

§ 9

Procedura składania reklamacji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie na stronie internetowej panelowy.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Sklep panelowy.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: sklep@panelowy.pl, lub w formie pisemnej na adres panelowy.pl ul. Zagórska 11, 43-100 Dąbrowa Górnicza.

 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

 5. Sklep panelowy.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, panelowy.pl zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.

 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep panelowy.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

§ 10

Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep panelowy.pl ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień przez Kupującego w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu panelowy.pl lub w inny sposób mu szkodzą.

 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu panelowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej panelowy.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Umowy zawierane za pośrednictwem panelowy.pl zawierane są w języku polskim.

 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym sklep panelowy.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 4. Panelowy.pl honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.

 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep panelowy.pl w ramach panelowy.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 6. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej panelowy.pl w zakładce Regulamin pod adresem www.panelowy.pl/regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem panelowy.pl następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, treści zawartej umowy.

 9. Sklep panelowy.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

 10. Panelowy.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem panelowy.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Kupującego.

 12. Załącznikami do Regulaminu jest Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2.

 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2019 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załączniki:

1. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

2. formularz odstąpienia od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl