Numer telefonu 500 078 806
534 213 522
 
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Adresy e-mail

Godziny pracy PON-PT 8.00 - 16.00
Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu w Tychach.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  Użytkowników jest dla nas bardzo ważne.

W panelowy.pl, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane Użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: IOD@panelowy.pl

§1

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Kupujących (w tym potencjalnych Kupujących) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.panelowy.pl, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Spółka Multi-Form II Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000129102, NIP: 6461011186, zwana dalej Administratorem i będącą jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Kupujących do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
 7. Kupujący, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Kupującego może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Kupujący dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Kupującego jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Kupujący, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
§2

 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Sklepu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Kupujących i potencjalnych Kupujących kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Kupującego, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Kupującego i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Administrator przetwarza również dane osobowe Kupujących w celu wysyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (o ile kupujący wyrazi zgodę na ich wysyłkę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości sms i połączeń telefonicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie istotnym interesem Administratora będzie marketing produktów i usług własnych.
 7. Dane osobowe Klientów w celach marketingowych mogą być również przetwarzane w sposób automatyczne aby dostosować treść komunikatów marketingowych (reklam) do preferencji Klienta (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta, dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, przy czym nie ograniczamy różnym grupom naszych Klientów dostępu do ofert oraz nie wpływamy istotnie na decyzje Klienta.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
  a. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  b. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  c. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  d. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  e. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
  f. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  g. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  h. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
  i. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Kupujących w sposób masowy.
 9. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 10. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Kupujących, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
 11. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Kupującego:
  a. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b. imię i nazwisko,
  c. nazwa firmy i numer NIP (w przypadku Kupujących nie będących konsumentami),
  d. adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  e. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
  f. numer telefonu.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Kupującego, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych w Sklepie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego
 13. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Kupującego:
  a. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (w tym producentom Towarów);
  b. przewoźnicy / spedytorzy / firmy świadczące usługi kurierskie - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu;
  c. dostawcy produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy realizującemu bezpośrednią dostawę z własnego magazynu na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu;
  d. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Kupującego, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Kupującego opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;
  e. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  f. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające Administratora w działaniach marketingowych;
  g. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupujących wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 14. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Kupujących, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych
 15. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Kupującego w ramach strony internetowej Sklepu:
  a. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu; jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy rejestrowali Państwa ruch i zachowanie na naszej stronie internetowej, prosimy o kliknięcie w niniejszy link i podążanie zgodnie ze wskazówkami: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en
  b. kod śledzenia Smartlook – w celu analizy zachowań klientów na stronie internetowej Sklepu; usługa jest dostarczana przez Spółkę Smartsupp.com SRO z siedzibą w Czechach, która umożliwia rejestrowanie zachowań i ruchu Użytkowników na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy rejestrowali Państwa ruch i zachowanie na naszej stronie internetowej, prosimy o kliknięcie w niniejszy link i podążanie zgodnie ze wskazówkami: https://www.smartlook.com/opt-out;
  c. skrypt CallPage zapewniany przez CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu zawiązywania automatycznego połączenia telefonicznego przez Administratora z numerem wskazanym przez klienta, w celach marketingowych takich jak udzielanie informacji o ofercie oraz w celu zbierania i analizy statystyk do optymalizacji Serwisu. Więcej o przetwarzaniu danych przez CallPage Sp. z o.o. na stronie: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-2018.

§3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Kupującego. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
 3. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
  d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkownika.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
 5. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Kupujących poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 7. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Kupującego po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
 8. Kupujący w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 9. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Kupujący może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 10. Kupujący, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Kupujący. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 11. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np.:
  a.  dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty;
 12. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Kupujących. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.
 13. Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego. Ostatecznie to jednak osoba, której dane dotyczą podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanego rabatu i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez przeglądanie konkretnego Towaru w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych takiej osoby, aby móc jej następnie przesłać kod rabatowy np. droga mailowa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (prawo sprzeciwu).

§4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
  b. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
 3. Kupujący/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Kupujący taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Kupujący/użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
 5. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Kupujący zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. W celu realizacji swoich praw Kupujący może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
§5
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl