do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
tel. 500 078 806 pon.-pt. 8-16, sob. 8-13

Numer telefonu 500 078 806
534 213 522
 
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Adresy e-mail

Godziny pracy PON-PT 8.00 - 16.00
SOB 8.00 - 13.00
Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu w Tychach.

Regulamin Promocji „Wybrane skrzydła drzwiowe DRE -15%”

Regulamin Promocji „Wybrane skrzydła drzwiowe DRE -15%”

obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Wybrane skrzydła drzwiowe DRE -15%”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest PANELOWY Spółka z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zagórskiej 11, 43-300 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000668488, NIP: 6292479106, REGON: 366789120.
 3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.panelowy.pl.
 4. Promocja trwa od 1 września 2022 roku do 31 października 2022 roku i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem koniecznym umożliwiającym skorzystanie z Promocji jest zawarcie umowy na sprzedaż drzwi przed upływem daty zakończenia Promocji.

§ 2 Warunki promocji

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonujących zakupu skrzydeł drzwiowych producenta marki DRE objętych promocją, określanych dalej jako „Uczestnik”.
 2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.panelowy.pl.
 3. W ramach Promocji każdy Uczestnik może zakupić skrzydło drzwiowe producenta DRE, objęte Promocją, z rabatem -15%.
 4. Zestawienie towaru objętego Promocją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość zmiany towaru biorącego udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i upustami.
 6. Reklamacje oraz uwagi odnośnie do przebiegu oraz organizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub w formie elektronicznej na adres salonu objętego promocją – w zależności od placówki handlowej, w której dokonano zakupu towaru.
 7. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz wskazanie salonu sprzedaży, w którym została zawarta umowa.
 8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, od otrzymania zgłoszenia i powiadomi Uczestnika o wyniku jego rozpatrzenia.

§ 3 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie listu lub wiadomości elektronicznej na adres placówki handlowej Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  a) organizacji, realizacji i rozliczenia Promocji, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług;
  b) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, jak również dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie al. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem;
  c) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Promocji na stronie internetowej www.panelowy.pl.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz jego Załączników. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej i odnoszą się do sytuacji zgłoszonych po ich publikacji.

Załączniki:

1. 1. Zestawienie towarów objętych Promocją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl